Skip To Main Content
Edmonds School District

Vietnamese

Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ của một học sinh của Quận Trường, quý vị có quyền tham gia vào sự giáo dục của con em mình, bao gồm việc giao tiếp với các giáo viên và ban giám hiệu. Quận Trường sẽ tiến hành những bước hợp lý để cung cấp cho các gia đình thông dịch bằng miệng chuyên môn các tài liệu hoặc thông tin về bất cứ chương trình, dịch vụ, và hoạt động nào và để tạo điều kiện cho bất cứ sự tương tác nào với ban giám hiệu mà quan trọng cho sự giáo dục của học sinh. Quận Trường sẽ cung cấp dịch vụ như vậy khi nó có thể được xem là cần thiết hoặc theo yêu cầu của các gia đình phụ huynh.

Quận Trường của chúng ta sử dụng những dịch vụ sau đây để đáp ứng những nhu cầu ngôn ngữ của cộng đồng chúng ta:

  • Thông Dịch Bằng Miệng Trực Tiếp - Các thông dịch viên trực tiếp là có sẵn trong hơn 100 ngôn ngữ, tuỳ thuộc vào lịch hẹn và tính sẵn có. Thiết bị cho thông dịch cùng lúc qua tai nghe là cũng có sẵn.
  • Thông Dịch Bằng Miệng Qua Điện Thoại - Một dịch vụ điện thoại “Language LINK” (“Đường Dây Ngôn Ngữ”) cung cấp thông dịch tại chỗ cho hơn 200 ngôn ngữ trong vòng 30 giây. Gọi bất cứ nhân viên nào và yêu cầu thông dịch cho ngôn ngữ ưa thích của quý vị và họ sẽ kết nối quý vị.
  • Phiên Dịch Văn Bản - Những tài liệu quan trọng được phiên dịch một cách chuyên nghiệp khi cần và được yêu cầu, tuỳ thuộc vào kích cỡ dân số ngôn ngữ và sự báo trước vài ngày.
  • Phiên Dịch Trực Tuyến – Một công cụ phiên dịch của Google (Google Translate) phiên dịch ngay các trang web ra hơn 100 ngôn ngữ.

Yêu Cầu Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Vui lòng dùng mẫu đơn điện toán này để yêu cầu thông dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại về những vấn đề của trường, quận trường hoặc học sinh hoặc để yêu cầu phiên dịch của các tài liệu được cung cấp bởi trường và quận trường. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để cung cấp ý kiến về trường, quận trường, trang web hoặc những mối quan tâm khác. Vui lòng cho ba ngày làm việc để có người trả lời quý vị về những yêu cầu của quý vị. Cho thông tin khẩn, vui lòng liên hệ với trường trực tiếp để kết nối với Language Line (Đường Dây Ngôn Ngữ).

Truy cập này được điều phối bởi các ban Truyền Thông & Quan Hệ Công Chúng (Communication & Public Relations) và Đa Văn Hóa, Công Bằng và Tiếp Cận Cộng Đồng (Diversity, Equity and Outreach). Có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Elizabeth Puga (425) 431-7309.

Xem trang web ESD bằng ngôn ngữ của quý vị

Chúng tôi mời quý vị điều hướng trang web ESD bằng ngôn ngữ của quý vị để truy cập thông tin về giáo dục của con mình.

Nút Dịch Google cung cấp bản dịch gần đúng với nội dung của mỗi trang web và trông như sau:

Google translate feature icon

Liên Kết tới Những Tài Liệu Đã Được Phiên Dịch Một Cách Chuyên Nghiệp Bằng (Tiếng Việt):