Skip To Main Content
Edmonds School District

Tiếng Việt

Xem trang web ESD bằng ngôn ngữ của quý vị

Dưới đây là các bước để sử dụng phương án thông dịch cho trang web của Học khu
Edmonds (ESD) https://www.edmonds.wednet.edu

Trên lệnh đơn (menu) trên cùng của bất kỳ trang nào trên trang web của chúng tôi, hãy
nhấp vào từ “English” bên cạnh quả địa cầu nhỏ.


Với tư cách là phụ huynh/người giám hộ của một học sinh của Quận Trường, quý vị có quyền tham gia vào sự giáo dục của con em mình, bao gồm việc giao tiếp với các giáo viên và ban giám hiệu. Quận Trường sẽ tiến hành những bước hợp lý để cung cấp cho các gia đình thông dịch bằng miệng chuyên môn các tài liệu hoặc thông tin về bất cứ chương trình, dịch vụ, và hoạt động nào và để tạo điều kiện cho bất cứ sự tương tác nào với ban giám hiệu mà quan trọng cho sự giáo dục của học sinh. Quận Trường sẽ cung cấp dịch vụ như vậy khi nó có thể được xem là cần thiết hoặc theo yêu cầu của các gia đình phụ huynh.

Quận Trường của chúng ta sử dụng những dịch vụ sau đây để đáp ứng những nhu cầu ngôn ngữ của cộng đồng chúng ta:

  • Thông Dịch Bằng Miệng Trực Tiếp - Các thông dịch viên trực tiếp là có sẵn trong hơn 100 ngôn ngữ, tuỳ thuộc vào lịch hẹn và tính sẵn có. Thiết bị cho thông dịch cùng lúc qua tai nghe là cũng có sẵn.
  • Thông Dịch Bằng Miệng Qua Điện Thoại - Một dịch vụ điện thoại “Language LINK” (“Đường Dây Ngôn Ngữ”) cung cấp thông dịch tại chỗ cho hơn 200 ngôn ngữ trong vòng 30 giây. Gọi bất cứ nhân viên nào và yêu cầu thông dịch cho ngôn ngữ ưa thích của quý vị và họ sẽ kết nối quý vị.
  • Phiên Dịch Văn Bản - Những tài liệu quan trọng được phiên dịch một cách chuyên nghiệp khi cần và được yêu cầu, tuỳ thuộc vào kích cỡ dân số ngôn ngữ và sự báo trước vài ngày.
  • Phiên Dịch Trực Tuyến – Một công cụ phiên dịch của Google (Google Translate) phiên dịch ngay các trang web ra hơn 100 ngôn ngữ.
  • FAQ Binder Elementary (Tiếng Việt)    FAQ Binder Middle School (Tiếng Việt)   FAQ Binder High School (Tiếng Việt)

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Điều phối viên Dịch vụ Thông dịch Elizabeth Puga theo số (425) 431-7309 hoặc qua email tại pugae761@edmonds.wednet.edu