Skip To Main Content
Edmonds School District

Chương trình Bữa ăn Miễn phí / Giảm giá

Chương trình Bữa ăn Miễn phí / Giảm giá giúp các học sinh có được bữa sáng và bữa trưa miễn phí tại trường học. Việc đánh giá để hội đủ điều kiện cho các gia định được dựa trên thu nhập và số người trong gia đình. Mỗi gia đình phải điền một mẫu đơn hàng năm để xem xét xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không. Với sự đồng ý cho việc chia sẻ thông tin, học sinh con em quý vị cũng sẽ có đủ điều kiện để được miễn phí hoặc giảm các chi phí khác trong trường học như ASB, phí trong các khóa học và phí thể thao.


 Những câu hỏi thường gặp trong chương trình F&R

●    Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá?
Nếu gia đình của quý vị đáp ứng các yêu cầu hướng dẫn về thu nhập, xin hoàn thành đơn đăng ký có trên mạng trong hệ thống Skyward Family Access hoặc sử dụng một bản sao giấy tại trường học của quý vị và sau đó nộp lại cho trường học.

●    Tôi có phải điền đơn mới hàng năm không?
Có, một đơn mới phải được điền vào mỗi năm học để đảm bảo rằng học sinh của quý vị nhận được tất cả các quyền lợi liên quan đến các Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá.

Nếu gia đình quý vị đã trực tiếp đủ tiêu chuẩn khi tham gia các chương trình của Bộ Xã hội và Dịch vụ Y tế như EBT và một số chương trình Medicaid, gia đình bạn có thể đương nhiên hội đủ điều kiện. Quý vị sẽ nhận được một email xác nhận tình trạng đủ điều kiện của bạn từ học khu sau khi gia đình quý vị được chấp thuận. Nếu quý vị không thấy có thư chấp thuận, xin vui lòng liên hệ với văn phòng Dịch vụ Thực phẩm (Food Service office) hoặc làm và gửi đơn đăng ký mới.


●    Làm cách nào để biết học sinh con em của tôi đã được chấp thuận nhận trợ cấp bữa ăn hay không?
Quý vị sẽ nhận được thư chấp thuận qua email đựa theo địa chỉ email mà chúng tôi có trong hồ sơ trong trường học của quý vị.  Nếu quý vị không nhận được thư hoặc có thắc mắc về tình trạng đủ điều kiện của mình, hãy gọi cho Phòng Thực phẩm & Dinh dưỡng (Food and Nutrition Department) theo số 425-431-7078.


●    Tôi nhận được thư chấp thuận như thế nào?
Thư được gửi trực tiếp đến email mà chúng tôi có trong hồ sơ và cũng thông qua trên hệ thống Skyward Family Access.  Nếu quý vị không có địa chỉ email, chúng tôi sẽ gửi bản in ra giấy qua đường bưu điện cho bạn theo địa chỉ gửi thư mà chúng tôi có trong hồ sơ.


●    Tiền ăn ở trường là bao nhiêu?
Nếu quý vị đủ điều kiện tham gia Chương trình Bữa ăn Miễn phí / Giảm giá, bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 bữa sáng và bữa trưa sẽ MIỄN PHÍ cho tất cả học sinh trường hợp miễn và giảm phí.
Đối với những trường hợp không được trợ cấp bữa ăn, học sinh tiểu học sẽ trả $ 1.50 cho bữa sáng và $ 3.00 cho bữa trưa.  Học sinh trung học sẽ phải trả $ 1.75 cho bữa sáng và $ 3.75 cho bữa trưa.