Skip To Main Content
Edmonds School District

We’d like your feedback about iReady

We’d like your feedback about iReady

Posted on 04/27/2021

Dear Families, 

 

Your student may have used the i-Ready online tools in the 2020-2021 school year. Please take a moment to reflect on whether your student used this program and provide feedback on your experience with i-Ready. Please complete a separate survey for each student in your household.

 

i-Ready Spring 2021 Family Feedback Survey

 

Please complete the survey before the end of day, Sunday, May 2, 2021.


 

Thank you,

 

Assessment, Research & Evaluation

Edmonds School District


Estimadas familias,

 

Probablemente su(s) estudiante(s) ha utilizado las herramientas de iReady en línea durante el año escolar 2020-2021. Trate de recordar si su(s) estudiante(s) usó este programa y dennos sus comentarios sobre su experiencia con i-Ready. 

 

Encuesta de primavera de iReady 2021 – para las familias

 

Gracias.

 

Assessment, Research & Evaluation

Edmonds School District


 

친애하는 가족들에게,

당신 학생(들)은 2020-2021학년에 아이-레디 온라인 도구를 사용했습니다. 잠깐 시간을 내서 당신학생(들)이 이 프로그램을 사용했는지를 생각해 보시고, 아이-레디 사용에 관한 당신의 경험에 대해 의견을 주십시요. 감사합니다.

 

아이-레디 2021년 봄 피드백 설문조사-가족

감사합니다,

 

Assessment, Research & Evaluation

Edmonds School District


 

Gia đình thân mến,

(các) học sinh của qúi vị có thể đã tham gia sử dụng các công cụ trực tuyến i-Ready trong năm học 2020-2021. Vui lòng dành một chút thời gian để phản ánh về việc (các) học sinh của qúi vị có sử dụng chương trình này hay không và cung cấp cho chúng tôi phản hồi về trải nghiệm của qúi vị với i-Ready. Cảm ơn qúi vị.

 

Khảo sát Phản hồi i-Ready Mùa Xuân 2021 - Gia đình

 

cảm ơn bạn,

 

Assessment, Research & Evaluation

Edmonds School District


 

ውድ ቤተሰቦች ፣

 ተማሪዎ(ተማሪዎች) በ 2020-2021 የትምህርት ዓመት የኣይ ሪዲ የመስመር ላይ መሣሪያዎችን በመጠቀም ላይ ተሳትፈው ሊሆን ይችላል ፡፡ እባክዎን ተማሪዎ (ተማሪዎቹ) ይህንን መርሃግብር ስለመጠቀሙ ለማሰላሰል ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ እና በአይ-ሪዲ ላይ ስላለው ተሞክሮዎ ግብረመልስ ይሰጡን። አመሰግናለሁ.

 

ኣይ ሬዲ የፀደይ 2021 ግብረመልስ ጥናት - ቤተሰቦች ስነ-ህዝብ

 

አመሰግናለሁ,

 

Assessment, Research & Evaluation

Edmonds School District


 


اعزائنا العائلات ,
ربما يكون طالبك قد شارك فى استخدام أدوات برنامج i-Ready عبر الانترنت للسنة الدراسية 2020-2021 . يرجى تخصيص بعض الوقت للتفكير فيما إذا كان طالبك قد استعمل هذا البرنامج و تزويدنا بارائكم حول تجربة هذا البرنامج . مع الشكر .


i-Ready استبيان العائلات لربيع 2021 لبرنامج


اشكرك،


Assessment, Research & Evaluation
Edmonds School District