Skip To Main Content
Edmonds School District

Website Redesign to Launch Summer 2021

Website Redesign to Launch Summer 2021

Posted on 03/15/2021

The Communications and Technology teams are launching a project to update the district and school website templates.

 

District and school web pages are a primary communication tool for staff and families and during the 2020 calendar year, the district website received more than 2.8 million page views.

 

The website redesign project will directly align with district priorities: Equity, Engagement and Excellence. We are committed to creating a website experience that is accessible for people with disabilities, provides language translation capabilities, and uses a mobile-first design approach.

 

The final design of the website will be based on user feedback with information gathered through surveys, usability testing, and website analytics. We will prioritize engagement with community members, staff, and students and families furthest from educational justice.

 

Please take the time to give feedback on our websites through the feedback form: Website Redesign FeedbackLaunch of the new design of the websites in the summer of 2021

The Communications and Technology department team is launching a project to update the formats of the district and school websites .

District and school web pages are a primary communication tool for staff and families and during calendar year 2020, the district website received more than 2.8 million visits.

The website redesign project will align directly with the district's priorities: Equity, Engagement, and Excellence. We are committed to creating an experience that is accessible to people with disabilities, provides the ability to translate into different languages, and has a primary focus on design that works well on mobile devices.

The final design will be based on user feedback with information gathered through surveys, user-friendliness testing, and website analysis We will prioritize the involvement of community members, staff, and students and families who are the last to receive educational justice.

Please send us your feedback on the websites via the feedback form: Website Feedback Form


 

Thiết kế lại rang mạng để R a mắt ùa hè 2021

Các nhóm Truyền thông và Công nghệ đang khởi động một dự án để cập nhật các mẫu trang mạng của học khu và trường học.

Các trang mạng của học khu và trường học là một công cụ giao tiếp chính cho nhân viên và gia đình và Trong nĂm dương lịch 2020, trag mạng của học khu đã nhận ượ

Dự án thiết kế lại trang mạng sẽ phù hợp trực tiếp với các ưu tiên của học khu: Bình đẳng, Tham gia và uất sắc. CHUNG Tôi CAM KếT TạO RA MộT TRảI NGHIệM SHR MạNG TRONG đÓ NGườI KHUYếT TậT CC THể TRUY CậP ượC, Cung CấP KHả NăNG DịCH NGôn NGữ Và Dùng Phương PHAPP PHAPP THI

Thiết kế cuối cùng của trang mạng sẽ dựa trên pHản hồi của người dùng với thông tin thu thập ược thông qua các cuộc khảo sat, kiểm tra khả nĂng sửng và pHân pHân tích trang mạng. Chúng tôi sẽ sắp ưu tiên tham gia với các thành viên cộng đồng, nhân viên, học sinh và gia đình xa nhất từ ​​sự công bằng giáo dục.

Vui lòng dành thời gian để đưa ra phản hồi trên các trang mạng của chúng tôi thông qua mẫu phản hồi: Phản ồi hiết kế lại rang m ng


2021 여름 에 시작하는 웹사이트   재설계

통신과 기술협력팀은 학군과 학교 웹사이트 템플릿을 개선하기 위한 프로젝트를 시작합니다 .

학군 과 웹 페이지는 직원 과 가족들 ​​에게 주 된 통신 이며 2020 년 학년 에 학군 웹 사이트 페이지 2  8 백 만 번 이상 방문 했습니다 .

그리다 _ _ _ _ _ _ _ _ 우리 는 이용 이 가능 하며 , 언어 번역 능력  , 모바일 우선 설계 을 사용 하는 웹 사이트 을 만드는데 전념 하고 있습니다 .  

웹 사이트 최종 설계 는 설문 조사 유용성 그리고 웹 사이트 정보 를 통해 모은 와 함께 사용자 의 피드백 을 토대로 할 것 입니다 . 우리 는 적 공평성 에서 가장 먼 지역 사회  , 직원 , 학생 , 그리고 가족들 의 관계 를 우선 순위 로 할 것 입니다 . 우리 웹사이트에 피드백 양식을 통해서 시간을 내셔서 의견을 주십시요 : Website Redesign Feedback


 

إعادة تصميم الموقع لبدء صيف 2021

 

تطلق فرق و التكنولوجيا مشروعا لتحديث قوالب الموقع الالكتروني (ويب سايت) التعليمية والمدرسة.

 

تعد صفحات الخاصة بالمنطقة و المدرسة اداة اتصال اساسية و العائلات و ذلك خلال العام 2020, حيث موقع المنطقة التعليمية أكثر من من 2.8 مليون مشاهدة الصفحة.

 

سيتوافق مشروع تصميم موقع الويب سايت بشكل مباشر مع أولويات التعليمية; المساواة , المشاركة و التمييز . نحن ملتزمون تجربة موقع الكتروني ويب سايت يمكن إليه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانات الترجمة اللغوية و تستخدم نهج التصميم للهاتف المحمول.

 

سيعتمد التصميم للموقع الالكتروني على ملاحظات المستخدم المعلومات التي تم جمعها من خلال و اختبار قابلية الاستخدام و تحليلات الموقع. سنعطي الاولوية مع اعضاء المجتمع و الموظفين و و الاسر البعيدة عن العدالة التعليمية.

 

يرجى أخذ الكافي لتقديم ملاحظات على مواقعنا الإلكترونية من خلال نموذج:

 ملاحظات إعادة تصميم الموقع

Website Redesign Feedback