Skip To Main Content
Edmonds School District

2020-21 Student Intent Form

2020-21 Student Intent Form

Posted on 08/13/2020

Español - Spanish
Tiếng Việt - Vietnamese
русский - Russian
አማርኛ - Amharic
한국어 - Korean
普通话 - Mandarin - Chinese Simplified
Arabic- عربى
 

REOPENING EDMONDS SCHOOLS 2020 - CRITICAL PLANNING UNDERWAY

In addition to planning for starting school on Sept. 9, 2020 in the fully remote learning model of Continuous Learning 2.0, the district must also continue to plan for opening schools for in-person learning later in the school year when it is safe to do so. 

INSTRUCTIONAL VIDEO

In order for the district to adequately prepare for reopening later in the year for in-person learning in the Hybrid Model AA/BB, while continuing to offer a fully remote option, it is critical you fill out the Student Intent Form 2020-21 as soon as possible. The district will use this information to plan how we will assign students and teaching staff with hopes of avoiding major disruption during a transition when we can safely offer in-person learning. 

 

UNDECIDED?

We understand families may not know if they will send their students to school for in-person learning this school year. There will be an opportunity to change your intent as we get closer to the possibility of opening our buildings. Please give us your best answer that you have today. 

 

WHAT WILL FULLY REMOTE LEARNING LOOK LIKE WHEN IN-PERSON LEARNING IS OFFERED?

There are still many details to be finalized, but we have set the following goals for the fully remote option that will happen as other families are opting for in-person learning:  

 • Students’ instructional program will match the Continuous Learning 2.0 model; the schedule, time allocations, and expectations would, to the degree possible, remain the same.  

 • Students remain enrolled in their assigned school.  

 • Students remain in their current program. This includes International Baccalaureate (IB), Highly Capable, and Advanced Placement (AP).

 

IN-PERSON LEARNING (HYBRID MODEL AA/BB)

Earlier in the summer, the district shared our plans for in-person learning in the Hybrid Model AA/BB. Please see our website to review this option. 

 

PREVIOUS SURVEY

Thank you to our families who filled out the survey in July regarding in-person learning, fully remote learning, transportation needs and childcare needs. That information helped us get initial data on what families were thinking. The purpose of this Student Intent Form 2020-21 is for families to now register their student(s) for either in-person learning  or to continue with fully remote learning. The district will use this information to begin planning how we will assign students and teaching staff for when it is safe to offer in-person learning.  
 

THANK YOU!

Thank you for filling out the Student Intent Form 2020-21. Your information is critical to the district’s planning.

 


 

Información requerida - Formulario de intención del estudiante 2020-21

 

REAPERTURA DE LAS ESCUELAS EDMONDS 2020 - PLANIFICACIÓN CRÍTICA EN CURSO

Además de planificar el comienzo de la escuela el 9 de septiembre de 2020 en el modelo de aprendizaje completamente en línea desde casa de “Continuous Learning 2.0”, el distrito también debe continuar planificando la apertura de escuelas para el aprendizaje en persona más adelante en el año escolar cuando sea seguro hacerlo.
 

Formulario de intención del Estudiante - Requerida para cada estudiante

Para que el distrito se prepare adecuadamente para la reapertura más adelante en el año para el aprendizaje en persona en el Modelo Mixto AA / BB, mientras continúa ofreciendo una opción completamente en línea, es fundamental que complete el Formulario de intención del estudiante 2020-21. El distrito utilizará esta información para planificar cómo asignaremos a los estudiantes y personal con la esperanza de evitar una interrupción importante durante una transición cuando podamos ofrecer aprendizaje en persona de manera segura.

 

¿INDECISO?

Entendemos que las familias pueden no saber si enviarán a sus estudiantes a la escuela para que aprendan en persona este año escolar. Habrá una oportunidad de cambiar su intención a medida que nos acerquemos a la posibilidad de abrir nuestros edificios. Por favor, danos la mejor respuesta que tengas hoy.

 

¿CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE TOTALMENTE EN LÍNEA CUANDO SE OFRECE EL APRENDIZAJE EN PERSONA?

Aún quedan muchos detalles por finalizar, pero hemos establecido los siguientes objetivos para la opción completamente en línea desde casa qué sucederá cuando otras familias opten por el aprendizaje en persona:

 • El programa de instrucción de los estudiantes se verá como modelo “Continuous Learning 2.0”; el calendario, las asignaciones de tiempo y las expectativas, en la medida de lo posible, seguirán siendo las mismas.

 • Los estudiantes permanecen inscritos en su escuela asignada.

 • Los estudiantes permanecen en su programa actual. Esto incluye Bachillerato Internacional (IB), Highly Capable (en español: Alta Capaz) y Advanced Placement(AP) (en español: Colocación Avanzada) 

 

APRENDIZAJE EN PERSONA (MODELO MIXTO AA / BB)

A principios del verano, el distrito compartió nuestros planes para el aprendizaje en persona en el Modelo Mixto  AA / BB. Por favor consulte nuestra página web para revisar esta opción.

 

ENCUESTA ANTERIOR

Gracias a nuestras familias que completaron la encuesta en julio sobre el aprendizaje en persona, el aprendizaje completamente desde casa, las necesidades de transporte y las necesidades de cuidado de niños. Esa información nos ayudó a obtener datos iniciales sobre lo que pensaban las familias. El propósito de este Formulario de intención del estudiante 2020-21 es que las familias ahora registren a sus estudiantes para el aprendizaje en persona o para continuar con el aprendizaje completamente desde en línea desde casa. El distrito usará esta información para comenzar a planificar cómo asignaremos a los estudiantes y personal para cuando sea seguro ofrecer aprendizaje en persona.

 

¡GRACIAS!

Gracias por completar el Formulario de intención del estudiante 2020-21. Su información es fundamental para la planificación del distrito.


 


Đề Tài: Thông tin Bắt buộc - Mẫu Ý định của Học sinh 2020-21

MỞ CỬA LẠI CÁC TRƯỜNG EDMONDS 2020 - HOẠCH ĐỊNH QUAN TRỌNG ĐANG TIẾN HÀNH

Ngoài việc lập kế hoạch khai giảng vào ngày 9/9/2020 theo mô hình học tập hoàn toàn từ xa của chương trình Continuous Learning (Học liên tục) 2.0, học khu cũng phải tiếp tục có kế hoạch mở các trường học tại trường vào cuối năm học khi an toàn để làm vậy. 
 

Mẫu Ý định của Học sinh - Bắt buộc cho mỗi học sinh

Để học khu chuẩn bị đầy đủ cho việc mở cửa trở lại vào cuối năm cho việc học tại trường trong Mô hình kết hợp AA / BB, đồng thời tiếp tục cung cấp tùy chọn hoàn toàn từ xa, điều quan trọng là qúi vị phải điền vào Mẫu Ý định của Học sinh 2020-21 trước hay vào ngày Thứ tư, ngày 19 tháng 8, 2020. Học khu sẽ sử dụng thông tin này để lập kế hoạch cách chúng tôi sẽ chỉ định học sinh và nhân viên giảng dạy với hy vọng tránh được sự gián đoạn quan trọng trong quá trình chuyển đổi khi chúng tôi có thể cung cấp việc học tại trường một cách an toàn. 

CHƯA QUYẾT ĐỊNH?

Chúng tôi hiểu các gia đình có thể không biết liệu họ có gửi học sinh đến trường để học tại trường trong năm học này hay không. Sẽ có cơ hội thay đổi ý định của qúi vị khi chúng tôi tiến gần hơn đến khả năng mở các tòa nhà của mình. Hãy cho chúng tôi câu trả lời tốt nhất của qúi vị mà qúi vị có ngày hôm nay. 

VIỆC HỌC HOÀN TOÀN TỪ XA SẼ NHƯ THẾ NÀO KHI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐƯỢC CUNG CẤP?

Vẫn còn nhiều chi tiết cần được hoàn thiện, nhưng chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu sau cho tùy chọn hoàn toàn từ xa sẽ xảy ra khi các gia đình khác đang chọn học tại trường:  

 • Chương trình giảng dạy của học sinh sẽ phù hợp với mô hình Học tập Liên tục 2.0; lịch trình, phân bổ thời gian và kỳ vọng, ở mức độ có thể, sẽ giữ nguyên.  
 • Học sinh vẫn đăng ký học tại trường được chỉ định.  
 • Học sinh vẫn theo học chương trình hiện tại của họ. Điều này bao gồm International Baccalaureate (IB) (Tú tài Quốc tế), Highly Capable (Khả năng cao) và Advanced Placement (AP) (Xếp lớp Nâng cao).

HỌC TẠI TRƯỜNG (MÔ HÌNH KẾT HỢP AA/BB)

Đầu mùa hè, học khu đã chia sẻ kế hoạch học tập tại trường của chúng tôi trong Mô hình kết hợp AA / BB. Xin vui lòng  xem trang web của chúng tôi  để xem xét tùy chọn này. 

KHẢO SÁT TRƯỚC ĐÂY

Xin cảm ơn các gia đình của chúng tôi, những người đã điền vào bản khảo sát vào tháng Bảy về học tại trường, học hoàn toàn từ xa, nhu cầu vận chuyển và nhu cầu giữ trẻ. Thông tin đó đã giúp chúng tôi có được dữ liệu ban đầu về những gì các gia đình đang nghĩ. Mục đích của Mẫu Ý định của Học sinh 2020-21 này là cho gia đình bây giờ đăng ký (các) học sinh của họ để học tại trường hoặc để tiếp tục học hoàn toàn từ xa. Học khu sẽ sử dụng thông tin này để bắt đầu lập kế hoạch chúng tôi sẽ chỉ định học sinh và nhân viên giảng dạy như thế nào khi an toàn để cung cấp học tại trường.   

CÁM ƠN QÚI VỊ!

Cảm ơn qúi vị đã điền vào Mẫu Ý định của Học sinh 2020-21. Thông tin của qúi vị rất then chốt đối với kế hoạch của học khu.Необходимая информация - Student Intent Form 2020-21

 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ЭДМОНДЗА 2020 – ВАЖНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС
Дополнительно к тому, что мы планируем начать учебный год 9 сентября полностью в удаленном режиме по модели Continuous Learning 2.0, округ также должен продолжать планировать открытие школ позже в учебном году, как только это будет безопасно, для обучения лицом к лицу.


Student Intent Form – Необходимо заполнить для каждого ученика
Для того, чтобы округ мог адекватно подготовится к открытию школ позже в учебном году для обучения лицом к лицу по Гибридной модели( Hybrid Model) AA/BB, одновременно продолжая предлагать возможность удаленного обучения, очень важно чтобы вы заполнили  Student Intent Form 2020-21 до среды 19 августа, 2020. Округ будет использовать эту информацию в планировании того, как мы будем ассигновать учеников и учителей в надежде избежать больших перебоев в переходном периоде, когда мы сможем предлагать обучение лицом к лицу без опасности для здоровья.  

Не решились?
Мы понимаем, что семьи могут еще не знать, если они захотят отправить своих учеников в школу для обучения лицом к лицу позже в этом году. Вы сможете поменять ваши намерения когда мы будем приближаться к возможности открытия наших зданий. Пожалуйста поделитесь с нами ответом, который вы можете дать прямо сейчас.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ УДАЛЕННОЙ ОБУЧЕНИЕ, КОГДА МЫ СМОЖЕМ ПРЕДЛАГАТЬ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ?
Мы пока еще заканчиваем разработку некоторых деталей по осуществлению обучения в удаленном режиме, однако мы  поставили перед собой следующие цели, в случае, если у  семей будет возможность выбрать обучение лицом к лицу,:

 • Обучающая программа для учеников будет совпадать с моделью Continuous Learning 2.0; расписание, планирование времени и ожидаемые результаты, по возможности, останутся одинаковыми.  
 • Ученики останутся записанными в ассигнованную школу.    
 • Ученики останутся в текущей программе, что включает в себя International Baccalaureate (IB), Highly Capable, и Advanced Placement (AP).

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ (HYBRID MODEL AA/BB)
Ранее летом, округ поделился нашими планами для обучения лицом к лицу под названием Hybrid Model AA/BB. Пожалуйста посетите наш вебсайт (see our website) для ознакомления с разными вариантами.

ПРЕДЫДУЩИЙ ОПРОС  
Выражаем благодарность всем семьям, которые поучаствовали в нашем опросе в июле относительно обучения лицом к лицу, полностью удаленного обучения, нужд передвижения и нужд по присмотру за детьми.  Та информация позволила нам получить начальную информацию о чем думали семьи. Цель Student Intent Form 2020-21 состоит в том, чтобы семьи смогли зарегистрировать своих учеников в форму обучения лицом к лицу или в полностью удаленную форму обучения.  

СПАСИБО!
Спасибо, что вы заполнили Student Intent Form 2020-21.  Предоставленная информация очень важна в планировании округа.


ጉዳዩ: ተፈላጊ መረጃ - የተማሪ ፍላጎት (ስቱድንት ኢንተንት) ቅጽ 2020-21

የኤድመንድ ት/ቤቶችን መልሶ መክፈት 2020 - ወሳኝ አቅድ እየተካሄደ ነው

በ ሴፕቴምበር 9/2020 ትምህርት ሙሉ ለሙሉ በርቀት ትምህርት ሞዴል 2.0 ለመጀመር ከምናቅደው እቅድ በተጨማሪ ዲስትሪክቱ ወደፊት ትምህርት በአካል ለመጀመር በሚቻልበት ጊዜ በአካል ትምህርት ለመጀመር የሚያስችለውን እቅድ መቀጠል አለበት። 

የተማሪ ፍላጎት (ስቱድንት ኢንተንት) ቅጽ -ለሁሉም ተማሪዎች የሚያስፈልግ

ዲስትሪክቱ  ሙሉ ለሙሉ በርቀት ትምህርት መስጠቱን ቀጥሎም ወደፊት  ትምህርት በአካል  በድብልቅ ሞዴል (ሃይብሪድ ሞዴል AA/BB) ለመክፈት የሚያስችለውን ዝግጅት በበቂ ሁኔታ ለማድረግ እርስዎ  የተማሪ ፍላጎት (ስቱድንት ኢንተንት) ቅጽ 2020-21 ን እስከ ረቡእ ኦገስት 19,2020 ሞልተው መላክዎ በጣም አስፈላጊ ነው። ዲስትሪክቱ ይህንን መረጃ በአካል ትምህርት ለመክፈት በሚቻልበት ጊዜ ከፍተኛ መስተጓጎሎችን ለማስወግድና ተማሪዎችንና መምህራንን  እንዴት መመደብ እንዳለበት ለማቀድ ያስችለዋል።  
 

አልወሰኑም ?

ቤተሰቦች ልጆቻቸውን በቀጣዩ የትምህርት ዘመን በአካል ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ ዉሳኔ ላይ ላይደርሱ እንደሚችሉ እንረዳለን። ወደፊት ትምህርት በአካል ለመክፈት ዝግጁ በምንሆንበት ጊዜ ፍላጎትዎን ለመቀየር ከፈለጉ እድል ይኖርዎታል። እባክዎትን በአሁን ጊዜ  የተማሪዎን የትምህርት አጀማመር በተመለከተ ያለዎትን ውሳኔ ያሳውቁን። 
 

ትምህርት በአካል በሚጀመርበት ጊዜ የሙሉ ጊዜ የርቀት ትምህርት ምን ይመስላል?

ሙሉ ለሙሉ ያልተጠናቀቀ ቢሆንም ተማሪዎች በአካል ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ በሚችሉበት ጊዜ የሙሉ ጊዜ የርቀት ትምህርትን ምርጫ ለሚያደርጉ ቤተሰቦች የሚከተሉትን ግቦች አስቀምጠናል:  

 • የተማሪዎች የማስተማሪያ ፕሮግራም ከርቀት ትምህርት 2.0 ሞዴል ጋር ተጓዳኝ ሆኖ የጊዜ ሰሌዳው፣የጊዜ ምደባ፣ ከተማሪው የሚጠበቁ ነገሮች በተቻለ መልኩ ተመሳሳይ ይሆናሉ። 
 • ተማሪዎች በተመደቡበት ትምህርት ቤት ተማሪ  እንደሆኑ ይቀጥላሉ።  
 • ተማሪዎች በተመደቡበት ፕሮግራም ይቀጥላሉ። ይህም ኢንተርናሽናል ባችለሬት (International Baccalaureate (IB)፣ ሃይሊ ኬፔብል (Highly Capable) እንዲሁም አድቫንስድ ፕሌስመንት (Advanced Placement (AP).

በአካል የሚሰጥ ትምሀርት  (የተዳቀለ (HYBRID) ሞዴል AA/BB)

በክረምቱ መጀመሪያ ላይ ዲስትሪክቱ በተዳቀለ (hybrid) ሞዴል ትምህርት በአካል ለመጀመር ያለውን አቅድ አጋርቷል። እባክዎ ምርጫዎቹን ለማየት ይህንን ዌብሳይት  ይመልከቱ  see our website 
 

የቀድሞ የዳሰሳ ጥናት

 በጁላይ ወር በአካል ትምህርት መጀመርን፣የሙሉ ለሙሉ የርቀት ትምህርትን ፣ የትራንስፖርትና የህጻናት መቆያ (ቻይልድ ኬር)  ፍላጎትን  አስመልክቶ የተላከውን የዳሰሳ መጠይቅ የሞላችሁትን ቤተሰቦች በሙሉ ለማመስገን እንወዳለን። ከዛ የተገኘው መረጃ ቤተሰቦች ምን እንደሚያስቡ ለማወቅ መነሻ ግብአት ለማግኝት ረድቶናል። የዚህ የተማሪ ፍላጎት (ስቱድንት ኢንተንት) ቅጽ 2020-21 አላማ ቤተሰቦች  ልጆቻቸውን አሁን በአካል ወይንም ሙሉ ለሙሉ በርቀት ለመማር እንዲያስመዘግቡ ነው። ዲስትሪክቱ ይህንን መረጃ ትምህርት በአካል ለመክፈት በሚቻልበት ጊዜ ተማሪዎችንና መምህራንን ለመመደብ ይጠቀምበታል።  
 

እናመሰግናለን!

የተማሪ ፍላጎት (ስቱድንት ኢንተንት) ቅጽ 2020-21 ን ስለሞሉ እናመሰግናለን።ከእርስዎን የምናገኘው መረጃ ለዲስትሪክቱ አቅድ ውሳኝ ነው።제목: 필수 정보 – 학업 의향서 2020-21

 

에드먼즈 학군 재개 2020 - 중요한 계획이 진행 중
2020년 9월 9일에 Continuous Learning 2.0의 완전한 원격 학습 모델로 새 학기를 시작하는 계획 이외에, 교육구는 학기 중에라도 학생들의 안전에 문제가 없다고 판단되었을 때 대면 수업 재개를 위한 계획도 지속적으로 수립해야 합니다.

학업 의향서 – 각 학생에게 요구됨
교육구가 학기 후반에 완전한 원격 수업을 계속해서 제공하는 동시에 병행 모델 AA/BB의 대면 수업을 적절하게 재개할 준비를 하기 위해서는, 여러분이2020년 8월19일 수요일까지 학업 의향서 2020-21를 작성하는 것이 중요합니다. 교육구는 이 정보를 사용하여 안전한 대면 수업이 가능하게 되는 전환기간에 큰 혼란 없이 학생들과 교직원들을 배정하는 방법을 마련할 것입니다.

결정 못하셨나요?
학부모님들이 이번 학년도에 대면 수업을 위해 학생들을 학교에 보낼지 여부를 알지 못할 수도 있다는 것을 인지하고 있습니다. 학교를 열게될 가능성이 높아지게 되면 여러분의 결정을 바꿀 수 있는 기회가 있을 것입니다. 현재 여러분이 가진 최선의 답변을 주시기 바랍니다.
 

대면 학습이 시작되면 완전한 원격 학습은 어떤 모습일까요?
아직 결정되지 않은 세부사항들이 많이 있지만, 다른 가정들이 대면 학습을 선택할 때 실행될 완전 원격 옵션에 대한 목표를 다음과 같이 설정했습니다:

 • 학생들의 교육 프로그램은 Continuous Learning 2.0 모델과 일치합니다; 일정, 시간 할당 및 성취 목표는 가능한 선에서 동일하게 유지될 것입니다. 
 • 학생들은 배정된 학교에 등록이 유지됩니다. 
 • 학생들은 자신들의 현재 프로그램에 잔류하게 됩니다. 이것은 국제 바칼로레아 (IB), 영재 교육 과정 (Highly Capable), 그리고 대학 학점 선이수 과정 (AP)를 포함합니다.

대면 학습 (병행 모델 AA/BB)
여름 초반에 교육구는 병행 모델 AA/BB의 대면 학습 계획을 공유 했습니다. 이 내용을 다시 보시려면 저희 웹사이트를 참고하십시오.

이전 설문 조사
7월에 대면 수업, 완전 원격 학습 및 교통수단과 보육 서비스의 필요성에 대한 설문을 작성한 학부모님들께 감사를 표합니다. 그 정보는 학부모님들이 어떤 생각을 하고 있는지에 대한 초기 자료를 얻는 데 도움이 되었습니다. 학업 의향서 2020-21의 목적은 학부모님들이 학생들을 대면 수업에 지금 등록시키거나 아니면 완전한 원격 학습을 계속 하도록 하는 것입니다. 교육구는 이 정보를 이용하여 안전하게 대면 수업을 제공할 수 있게 될 때 학생들과 교직원들을 어떻게 배정할지 계획을 세우기 시작할 것입니다.

감사합니다!
학업 의향서 2020-21을 작성해 주셔서 감사합니다. 여러분의 정보는 교육구의 계획 수립에 매우 중요합니다.


事由:信息索取 –《学生意向表2020-21
 

 

重新开放EDMONDS学校-2020--重要的计划正在进行中
除了计划在2020年9月9日以Continuous Learning 2.0完全远程学习的模式开始上学之外,学区还必须继续计划在学年中当安全可行的时候开放学校进行面对面学习。

学生意向表-每位学生都需填写
为了使学区能在今年晚些时候重新开放以进行AA / BB混合模式的面对面学习做好充分准备,同时继续提供完全远程学习的选择,请务必在2020年8月19日星期三前填写学生意向表2020-21。学区将使用此信息来计划我们将如何分配学生和教职员工,以期当我们可以安全地提供面对面学习的过渡期避免出现重大干扰。

未定?
我们明白很多家庭也许不知道他们是否会在本学年将他们的学生送往学校进行面对面学习。随着我们开放教学楼的可能性越来越接近,您将有机会改变您的意向。请给我们您今天最好的答案。

当面对面学习允许的情况下,全面远程学习是怎样的呢?
我们仍有许多细节有待确定,但是随着其他家庭选择面对面学习,对于完全远程学习我们设定了以下目标:

 • 学生的教学计划将与Continuous Learning 2.0 模式匹配;日程安排、时间分配和期望将尽可能保持不变
 • 学生仍在其指定学校就读
 • 学生仍保持他们当前的课程,这包括国际文凭课程(IB),高能力课程和高级选修课程(AP)

面对面学习 (AA/BB混合模式)
在夏天的早些时候,学区在AA / BB混合模式中分享了我们的面对面学习计划。请访问我们的网站 以查看此选项。

之前的调查
感谢我们的家庭在7月完成了有关面对面学习、完全远程学习、交通需求和托儿需求的调查。这些信息帮助我们获得了有关家庭想法的初步数据。此学生意向2020-21的目的是让家庭现在就为他们的学生注册选择进行面对面学习或继续进行完全远程学习。学区将开始使用此信息来计划当安全时如何分配学生和教职员工进行面对面学习。

谢谢!
感谢您填妥《学生意向2020-21,您的信息对学区的计划非常重要!

لموضوع : المعلومات المطلوبة - نموذج غرض / نية الطالب 2020 -21

 

 

إعادة فتح مدارس ادموندز 2020  - التخطيط الحاسم قيد التنفيذ

بالاضافة الى التخطيط لبدء الدراسة فى 9 سبتمبر / أيلول 2020 بنموذج التعلم المستمر عن بعد 2.0 , يجب على المنطقة التعليمية الاستمرار فى التخطيط لفتح المدارس للتعلم بالحضور الشخصي من قبل الطلبة فى وقت لاحق من العام الدراسي عندما يكون ذلك امنا .

نموذج استمارة رغبة / نية الطالب - مطلوبة لكل طالب

لغرض استعداد المنطقة التعليمية بشكل كاف لاعادة الافتتاح في وقت لاحق من العام للتعلم بالحضور الشخصي للطالب نموذج هجين (مختلط )( تعلم عن بعد و تعلم بالحضور )Hybrid  AA/BB , مع الاستمرار فى التعلم عن بعد تماما , من المهم أن تملأ استمارة نموذج رغبة / نية الطالب 2020-21 يوم الأربعاء 19 أغسطس / آب 2020 . ستستخدم المنطقة هذه المعلومات للتخطيط لكيفية تحديد الطلاب وهيئة التدريس على أمل تجنب حدوث اضطراب كبير خلال  المرحلة الانتقالية الى التعلم المباشر بامان .

غير مقرر / متردد ؟

نحن نتفهم أن العائلات قد لاتعرف ما إذا كانت سترسل طلابها الى المدرسة للتعلم بالحضور الشخصي لهذه السنة الدراسية .ستكون هناك فرصة لتغيير رغبتك مع اقترابنا من إمكانية فتح المدارس .الرجاء إعطاء الإجابة  اليوم .

 

ما الذي سيبدو عليه التعلم عن بعد تماما عندما يعود التعلم بالحضور الشخصي للطالب ؟

هناك العديد من التفاصيل التي يتعين الانتهاء منها,لكننا حددنا الأهداف التالية لخيار التعلم عن بعد الذي سيحدث للعائلات الأخرى التي تفضل التعلم بالحضور الشخصي:

 • يتوافق البرنامج التعليمي للطلاب مع نموذج التعلم المستمر 2.0 ; الجدول الزمني , الوقت المخصص , التوقعات الى الدرجة الممكنة ستبقى كما هي.
 • سيبقى الطلاب مسجلين فى مدرستهم المعينة .
 • يبقى الطلاب فى برنامجهم الحالي , وهذا يشمل البكالوريا الدولية ( IB) الكفاءة العالية , و تحديد المستوى المتقدم (AP) .

 

التعلم بالحضور الشخصي ( نموذج التعلم الهجين Hybrid model AA/ BB )

فى بداية الصيف , شاركت المنطقة التعليمية خططنا فى التعلم بالحضور الشخصي للطالب نموذج التعليم المختلط / الهجين ( تعلم عن بعد و تعلم بالحضور ) Hybrid model AA/ BB . الرجاء مراجعة موقعنا الإلكتروني لمراجعة هذا الخيار .

 

الاستبيان السابق

نشكر عائلاتنا التي ملأت الاستبيان فى تموز بخصوص التعلم عن بعد و التعلم بالحضور الشخصي , الحاجة الى المواصلات و رعاية الأطفال . ساعدت هذه المعلومات الحصول على بيانات أولية حول ما تفكر فيه العائلات . الغرض من نموذج استمارة رغبة / نية الطالب 2020-21 هو أن تسجل العائلات طلابها اما للتعلم بالحضور المباشر - الشخصي أو لمواصلة التعلم عن بعد بالكامل . ستستخدم المنطقة هذه المعلومات للبدء فى التخطيط لكيفية تعيين دوام الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية عندما يكون الوضع آمنا لتقديم التعلم بالحضور الشخصي .

 

شكرا !

شكرا لكم على ملء نموذج هدف / نية الطالب 2020-21 . معلوماتك مهمة لتخطيط المنطقة