Skip To Main Content
Edmonds School District

K-5 Science Materials Adoption Feedback

K-5 Science Materials Adoption Feedback

Posted on 10/25/2018

 

K-5 Science Materials Community and Staff Input

Edmonds School District, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036

 

There are two final programs being considered for adoption in Grades K-5. Please drop by to view the Science Materials being considered and provide your feedback!

Dates and Locations

 

October 29, 4:00pm-6:00pm

Edmonds School District Boardrooms A/B

 

January 12, 9:00am-11:00am

Edmonds School District

Boardrooms A/B

This is Your Opportunity to

 • View Sample Materials

 • Explore the Online Interface

 • Ask Questions from the Publishers

 • Give Feedback About How Engaging and Interesting the Materials Are

Who Is Invited

 • Families

 • Students

 • Community Members

 • District Staff

 

 

Unable to attend?

Use this link https://tinyurl.com/ybsacss6 to view curriculum and provide feedback. Website will be available from October 15 - January 20.

*To request interpreter services, please contact Diane Martineau, martineaud@edmonds.wednet.edu, 425-431-7190,  at least three business days prior to the event. Childcare for children over 3 years of age will be provided at the event.

K-5 Aportación de ideas de la comunidad y el personal para el material de Ciencias de K-5

Distrito escolar de Edmonds, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036

 

Estamos en la etapa final para adoptar el nuevo plan de estudios de ciencias para los grados Kínder al 5º. Venga a ver los dos planes que estamos poniendo a prueba. ¡Sus comentarios son una parte valiosa de nuestro proceso de decisión!

Fecha y lugar

 

29 de octubre, 4:00pm-6:00pm

Salas de conferencias A/B del Distrito escolar de Edmonds

 

12 de enero, 9:00am-11:00am

Salas de conferencias A/B del Distrito escolar de Edmonds

Esta es su oportunidad para

 • Ver muestras de los materiales

 • Explore la interfaz en línea

 • Hacer preguntas a los editores

 • Hacer comentarios sobre que tan interesantes y motivacionales son los materiales

Se invita a

 • Familias

 • Estudiantes

 • Miembros de la comunidad

 • Personal del distrito

 

 

¿No puede asistir?

Visite este enlace https://tinyurl.com/ybsacss6 para ver el plan de estudios y proporcionar comentarios. La página web estará disponible del 15 de octubre al 20 de enero.

 

* Para solicitar los servicios de un intérprete, por favor contacte a Diane Martineau al martineaud@edmonds.wednet.edu, 425-431-7190, por lo menos tres días hábiles antes del evento. Se proporcionará cuidado de niños si son mayores de 3 años.

 

 

 

Ý kiến Cộng đồng và Nhân viên về Vật liệu Khoa học Mẫu giáo-5

Học Khu Edmonds, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036

 

Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc áp dụng chương trình giảng dạy khoa học cho các lớp Mẫu giáo-5. Vui lòng ghé thăm để xem hai chương trình giảng dạy mà chúng tôi đang thí điểm. Phản hồi của bạn là một phần quan trọng trong quá trình quyết định của chúng tôi!

Ngày và Địa điểm

 

29 Tháng Mười, 4:00pm-6:00pm

Phòng họp A/B Học Khu Edmonds

 

12 Tháng Giêng, 9:00am-11:00am

Phòng họp A/B Học Khu Edmonds

Đây là Cơ hội của Bạn để

 • Xem tài liệu mẫu

 • Khám phá giao diện trực tuyến

 • Đặt câu hỏi từ nhà xuất bản

 • Đưa ra phản hồi về mức độ hấp dẫn và thú vị của tài liệu

Ai được mời

 • Gia đình

 • Học sinh

 • Thành viên cộng đồng

 • Nhân viên Học Khu

 

 

Không thể tham dự?

Sử dụng liên kết này https://tinyurl.com/ybsacss6 để xem chương trình giảng dạy và cung cấp phản hồi. Trang web sẽ sẳn sàng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 1.

 

* Để yêu cầu dịch vụ thông dịch, vui lòng liên lạc Diane Martineau, martineaud@edmonds.wednet.edu, 425-431-7190, ít nhất ba ngày làm việc trước sự kiện. Chăm sóc trẻ em cho trẻ trên 3 tuổi sẽ được cung cấp tại sự kiện.

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И РАБОТНИКОВ ОКРУГА ПО УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ K-5

Эдмондский Школьный Округ, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036

 

Мы находимся на последней стадии в выборе нового учебного материала по естественным наукам для K-5. Пожалуйста посетите нас для просмотра двух вариантов мы испытываем. Ваши отзывы являются важной частью в процессе принятия решения!

Даты и Местонахождение

 

29 октября, 16:00-18:00

Edmonds School District Boardrooms A/B

 

12 января, 9:00-11:00

Edmonds School District

Boardrooms A/B

Это ваша возможность

 • Увидеть пробные материалы

 • Ознакомиться с онлайн интерфейсом

 • Задать вопросы Издателям

 • Выразить свои отзывы о том, как интересны и привлекательны учебные материалы

Приглашаются

 • Семьи

 • Ученики

 • Члены общественности

 • Работники округа

 

 

Не имеете возможности посетить мероприятие?

 

Пройдите по ссылке https://tinyurl.com/ybsacss6 для виртуальной возможности ознакомится с учебным материалом и оставить отзывы. Электронная страничка будет доступна с 15октября по 20 января.

 

*Чтобы заказать услуги переводчика, пожалуйста обращайтесь к Diane Martineau, martineaud@edmonds.wednet.edu, 425-431-7190, по крайней мере за три дня до мероприятия. Присмотр за детьми старше трех лет будет предоставляться во время мероприятия.  

 

 

 

K-5과학 자료 지역사회와 직원의 조언

에드먼즈 학군, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036

 

저희는K-5학년 과학 교과 과정 채택에있어 최종 단계에 있습니다. 와서 시험중인2개 교과 과정을 살펴보세요. 당신의 의견은 저희 결정 과정에서 중요한 부분입니다!

날짜와 장소

 

10월 29일, 오후 4시-6시

에드먼즈 학군 회의실A/B

 

1월12일, 오전9시-11시

에드먼즈 학군 회의실A/B

당신의 기회는

 • 견본 자료를 살펴봄

 • 온라인 인터페이스 탐구

 • 출판사에게 질문할 기회

 • 자료가 흥미롭고 재미있는지 의견을 줌

초청 받은 사람

 • 가족들

 • 학생들

 • 지역사회 구성인

 • 학군의 직원들

 

 

참석할 수 없나요?

이 링크로https://tinyurl.com/ybsacss6 교과 과정을 살펴보고 의견을 주세요. 10월15일부터 20일까지 웹사이트를 이용하실수 있습니다.

 

*통역관을 원하시면Diane Martineau (다이앤 마티노), martineaud@edmonds.wednet.edu, 425-431-7190에 적어도 행사전 3일간의 영업일을 허용하여연락주세요. 행사때 3세 이상 아동을 위한 보육서비스를 제공합니다.

 

 

 

مساهمة الموظفون وأهالي المنطقة من أجل المواد العلمية للصفوف من الحضانة إلى الصف الخامس

Edmonds School District, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036 العنوان

 

نحن في المراحل النهائية من اعتماد مناهج العلوم للصفوف من الحضانة إلى الصف الخامس. يرجى القدوم  للإطلاع على المنهاجين الدراسيين اللذان نقوم بتجربتهما .

إن رأيك وردود فعلك هي جزء قيم في عملية اتخاذ قرارنا!

من المدعو لهذا اللقاء

 • العائلات

 • الطلاب

 • أعضاء مجتمع

 • موظفو المقاطعة

 

هذه فرصتك من أجل

 • مشاهدة عينة من المواد

 • التعرف على رابط الإنترنت

 • أن تسأل اسئلة من الناشرين

 • أعط ردود فعل حول كم أن هذه المواد شيقة و تربط للمشاركة بها.

المكان والتاريخ والوقت:

التاريخ: 29 تشرين الأول  الوقت من الساعة: 4-6 مساءً

المكان مدرسة : إدموندز مكتب الإدارة A/B

Edmonds School District Boardrooms A/B

التاريخ :12 كانون الثاني  الوقت من الساعة: 9-11 صباحاً

المكان مدرسة : إدموندز مكتب الإدارة A/B

Edmonds School District Boardrooms A/B

 

 

في حال لا يمكنك الحضور؟

لمشاهدة المنهاج وزودنا بردود فعلكhttps://tinyurl.com/ybsacss6 أدخل على الرابط      

  الموقع سيكون متوفراً من تاريخ 15 تشرين الأول إلى 20 كانون الثاني على الفيسبوك

 

* لطلب خدمات الترجمة الفورية ، يرجى الاتصال الإسم: Diane Martineau ، martineaud@edmonds.wednet.eduالإيميل ، 425-431-7190 الهاتف ، قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ هذا الحدث و سيتم توفير رعاية للأطفال فوق 3 سنوات خلال هذا الحدث.