Skip To Main Content
Edmonds School District

Prescription Drug Pick-up Event

Prescription Drug Pick-up Event

Posted on 06/04/2018

Dear Families,

Edmonds School District plans to have a “prescription drug pick up” event on Thursday, June 21 during school hours and would encourage you to take advantage of this time to pick up your student’s medication.

Medications cannot be held over summer break within the schools for the following school year. Medications will need to be disposed of and destroyed if they are not picked up by June 21. Disposal of medications, especially controlled substances, is a troublesome matter for the school district; these are considered abandoned drugs and only the Drug Enforcement Agency or Law Enforcement can handle this disposal. We consider this a family responsibility to appropriately dispose of medications if they are no longer needed.   

We hope that you can find a few minutes in your day to meet with the office manager or school nurse during this dedicated timeframe.  

Thank you.

Edmonds School District Health Services


EL DISTRITO ESCOLAR DE EDMONDS ESTÁ NOTIFICANDO A SU FAMILIA QUE SU ESTUDIANTE TIENE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA.

 EL DÍA PARA RECOGER LAS MEDICINAS ES EL 21 DE JUNIO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR. LES INVITAMOS A QUE APROVECHEN ESA FECHA PARA RECOGER LOS MEDICAMENTOS DE SU ESTUDIANTE.

 LOS MEDICAMENTOS NO PUEDEN ALMACENARSE DURANTE LAS VACACIONES DE VERANO POR LO QUE TENDRÁN QUE SER DESECHADAS Y DESTRUIDAS SI NO SE RECOGEN EL 21 DE JUNIO O ANTES.

 ESTOS MEDICAMENTOS SON CONSIDERADOS MEDICINAS ABANDONADAS Y SOLAMENTE LA POLICÍA O LA AGENCIA FEDERAL DE CONTROL DE DROGAS PUEDEN ENCARGARSE DE DESECHARLAS.

 NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE ES RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA EL DESHACERSE DE MANERA APROPIADA DE LOS MEDICAMENTOS QUE YA NO SE NECESITAN.

 POR FAVOR ENTREVÍSTENSE CON LA SECRETARIA O CON LA ENFERMERA DE LA ESCUELA LA MAÑANA DEL 21 DE JUNIO.

 


에드먼즈 학군은 당신 학생의 약이 학교에 있는 것을 통지합니다.

 

6월21일 목요일 학교 시간중에 약을 픽업하는 행사가 있습니다. 이 기회를 이용하여 당신 학생의 약을 찾아가 주시길 권하고 싶습니다.

약은 여름 방학동안에보관될수가 없으며 6월21일까지 찾아 가지 않으시면 처리되어지고 파괴되어져야 될 것 입니다.

 

이 약들은 버려진 약으로 여겨지며 오직 법 집행기관 또는 연방 마약 단속단만이 이것을 처분할 수가 있습니다.

만일 약들이 더 이상 필요치 않다면 그것을 올바르게 처리하는것이 가족의 책임이라고 저희는 생각합니다.

6월21일 오전에 당신 학교 사무실 관리자나 학교 간호사를 만나 주시길 바랍니다.


Gia đình thân mến,

Học Khu Edmonds thông báo cho gia đình quý vị rằng con em quý vị có thuốc tại trường. Nhà trường có kế hoạch tổ chức một sự kiện “lấy thuốc về” vào thứ Năm, ngày 21 tháng Sáu trong giờ học và khuyến khích quý vị tận dụng thời gian này để lấy về thuốc của con quý vị.

Thuốc không thể được giử lại trong trường trong kỳ nghỉ hè cho năm học sau. Các loại thuốc sẽ cần phải được vứt bỏ và tiêu hủy nếu chúng không được lấy về trước ngày 21 tháng 6. Việc vứt bỏ thuốc, đặc biệt là các chất bị kiểm soát, là một vấn đề rắc rối cho học khu; đây được coi là thuốc bị bỏ rơi và chỉ có Cơ quan Thực thi Dược phẩm (Drug Enforcement Agency) hoặc Thực thi Pháp luật (Law Enforcement) mới có thể xử lý việc vứt bỏ này. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của gia đình khi vứt bỏ thuốc một cách thích hợp nếu chúng không còn cần thiết.   

 Chúng tôi hy vọng quý vị có thể tìm được một vài phút trong ngày để gặp gỡ người quản lý văn phòng hoặc y tá của trường trong khung thời gian dành sẵn này.  

Cảm ơn quý vị.

Dịch vụ Y tế Học Khu Edmonds] الي كل الأهالي

 

التقاط الأدوية

تقوم مدارس مقاطعة ايدمندز بأأعلامً الأهالي بان طلابكم لديهم أدوية في المدرسة .برنامج المدرسة هو سيقوم بتحديد يوم معين وذلك سيكون في ٢١احدي وعشرون من شهر يونيو خلال ساعات الدراسة العادية .نحن نشجعك علي الاستفادة من هذا الوقت لكي تقوم بالتقاط الدواء ا.

 

لايمكن الاحتفاظ بالأدوية خلال العطلة الصفية داخل المدرسة للسنة الراسية التالية .يجب التخلص منها .فأذاا لم يتم التقاطها  في الواحد والعشرون من شهر يونيو كل الأدوية سيتم تدميرها .وخصوصا أدوية التحكم .وهي مسالة مزعجة للمدرسة .حيث لا يمكن الا لوكالة إنقاذ القانون او السلطات القانونية التعامل مع هذه الأدوية .نحن نعتبر هذه مسؤولية تقع علي عاتق الأهالي .االا وهي التخلص من الأدوية اذا لم تعد هناك بحاجة لها .

نحن نامل ان تتمكن من العثور علي بضع دقائق من يومك لمقابلة مدير المكتب او ممرضة المدرسة خلال هذا الإطار الزمني .

                                              شكرا

                          مقاطعة مدارس ايدمندز قسم الصحة

 


 

 

Эдмондский школьный округ оповещает вашу семью, что лекарственные препараты, принадлежащие вашему ученику, находятся на территории школы.

 Специальное мероприятие по сбору лекарств будет проходить во время школьного дня в четверг, 21 июня. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться этой возможностью и забрать лекарство, принадлежащее вашему ученику.

 Лекарственные препараты не могут хранится на территории школы во время летних каникул, поэтому они должны быть утилизированы и уничтожены если вы не сможете забрать их до 21 июня.

 Эти лекарства считаются брошенными наркотическими препаратами и поэтому только правоохранительные органы или Федеральное Управление по Борьбе с Наркотиками могут проводить их утилизацию.

 Мы считаем правильную утилизацию не нужных лекарственных препаратов ответственность семьи.

 Пожалуйста обратитесь к менеджеру школьного офиса или к школьной медсестре утром 21 июня.