Skip To Main Content
Edmonds School District

Please Participate: Family Engagement Survey

Please Participate: Family Engagement Survey

Posted on 06/28/2017

 

Please Participate: Family Engagement Survey
Opportunity to share your experiences runs through March 31

Dear Parent/Family,

This information is being collected as part of the continuing effort to understand your experiences with school staff and other parents at your child’s school. Your responses on this survey will help us create better relationships between you, the teachers, the principal, and other parents at your child’s school. Your responses are voluntary and will be confidential. Thank you for your participation.

Family Engagement Survey - English

Estimados padres y familias:

Se está recolectando está información como parte del esfuerzo continuo de entender sus experiencias con el personal escolar y con los demás padres de familia de la escuela de su hijo. Sus respuestas a esta encuesta nos ayudarán a crear mejores relaciones entre usted, los maestros, el director y los demás padres de la escuela de su hijo. Sus respuestas son de manera voluntaria y serán confidenciales. Gracias por su participación.

Encuesta familiar del Distrito Escolar de Edmonds - Español / Spanish

Thân gửi Phụ Huynh/Gia đình,

Thông tin này được thu thập là một phần của những nỗ lực liên tục để tìm hiểu kinh nghiệm của bạn với nhân viên nhà trường và các phụ huynh khác ở trường của con bạn. Câu trả lời của khảo sát này sẽ giúp chúng tôi tạo ra các mối quan hệ tốt hơn giữa bạn, giáo viên, hiệu trưởng, và các phụ huynh khác ở trường của con bạn. Câu trả lời của bạn là tự nguyện và sẽ được giữ bí mật. Cảm ơn vì sự tham gia của bạn.

Khảo Sát Gia Đình Quận Trường Học Edmonds - Tiếng Việt / Vietnamese

친애하는 학부모/가족에게,

이 정보는 귀댁 학생의 학교 교직원과 딴 학부모와의 본인의 체험을 이해하려는 지속되는 노력의 일부로서 수집되고 있습니다. 본인의 이 설문조사에 대한 답변이 본인과 학생 학교의 교사와 교장 선생님과 딴 학부모 와의 관계를 향상하기 위한 것입니다. 본인의 답변은 자발적이며 극비로 간주될 것입니다. 본인의 참여에 감사드립니다.

에드먼즈 학군 가족 설문조사 - 한국어 / Korean

Уважаемые родители/члены семей,

Мы собираем эту информация, так как в нашей работе нам важно учитывать ваш опыт общения с сотрудниками школы, где учится ваш ребёнок, и родителями других детей. Ваши ответы на этот опрос помогут нам улучшить отношения между вами, учителями, директором школы и родителями других детей. Благодарим Вас за участие в опросе
Опрос для семей учащихся школьного округа Эдмондс - Русский / Russian