Skip To Main Content
Edmonds School District

Skyward account access

Español - Spanish
Tiếng Việt - Vietnamese
русский - Russian
አማርኛ - Amharic
한국어 - Korean
普通话 - Mandarin - Chinese Simplified
Arabic- عربى

 

Skyward Family Access


 Please click the link above, sign in and double check contact information!

 

Skyward Family Access is our student information system that contains important information like grades, attendance and other important information for each family and student. We ask each parent/guardian to go to Skyward to set up or review your account. 
 

We use the contact information within Skyward Family Access to connect families with different programs and software, which will be more important than ever as we begin school with learning  completely online. Please double check that all contact information is correct. If you find any errors with your phone or email, please make updates directly in Skyward to update any other information please your student’s school office to request updates.
 

It is important you set up/review your account now as we will be sending out information about a Student Intent Form to be completed within Skyward soon. We want to make sure all families are able to access accounts in order to make decisions for each student. 
 

 

Skyward Login screen

New or lost account access

Each parent/guardian attached to a registered student has been given a Skyward account. In order to access that account, we will need to make sure you are authorized. Do this by clicking the “Forgot your Login/Password?” link to have an email sent to you. The email address must be attached to a student’s record on file. From there you can create a unique password for all future Skyward access. 
 

Spanish

 

Skyward Family Access

 

Por favor haga clic en el enlace de arriba, inicie sesión y verifique su información de contacto

 

 

“Skyward” acceso para familias es nuestro sistema de información estudiantil que contiene información importante como calificaciones, asistencia y otra información importante para cada familia y estudiante. Le pedimos a cada padre / tutor que vaya a Skyward para configurar o revisar su cuenta.

 

 

Usamos la información de contacto dentro de “Skyward” acceso para familias para conectar a las familias con diferentes programas y software, lo que será más importante especialmente ahora cuando comencemos la escuela con el aprendizaje completamente en línea. Por favor verifique que toda la información de contacto sea correcta. Si encuentra algún error en su teléfono o correo electrónico, realice actualizaciones directamente en Skyward para actualizar cualquier otra información, por favor, contacte la oficina de la escuela de su estudiante para solicitar actualizaciones.

 

 

Es importante que configure / revise su cuenta ahora, ya que enviaremos información sobre un formulario de intención de estudiantes para que se complete pronto en Skyward. Queremos asegurarnos de que todas las familias puedan acceder a las cuentas para poder tomar decisiones por cada estudiante.

 

 

Nuevo o cuenta perdida

 

 

Cada padre / tutor conectado a un estudiante registrado ha recibido una cuenta de Skyward. Para acceder a esa cuenta, necesitaremos asegurarnos de que esté autorizado. Haga esto haciendo clic en "Forgot your Login/Password?" (en español “¿Olvidó su nombre de usuario / contraseña?”) enlace para recibir un correo electrónico. La dirección de correo electrónico debe ser la que dio cuando registró su estudiante en el archivo. Desde allí, puede crear una contraseña única para todos los accesos futuros a Skyward.
Vietnamese

 

 

Skyward Family Access

 

Vui lòng nhấn vào liên kết ở trên, đăng nhập và kiểm tra thật kỹ thông tin liên lạc!

 

Skyward Family Access (Tiếp cận Gia đình Skyward) trong hệ thống thông tin học sinh của chúng tôi có chứa thông tin quan trọng như điểm số, hiện diện và thông tin quan trọng khác cho mỗi gia đình và học sinh. Chúng tôi yêu cầu mỗi phụ huynh / người giám hộ truy cập Skyward để thiết lập hoặc xem xét tài khoản của qúi vị.

Chúng tôi dùng thông tin liên hệ trong Skyward Family Access để kết nối các gia đình với các chương trình và nhu liệu khác nhau, điều này sẽ quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta bắt đầu đi học với việc học hoàn toàn trực tuyến. Vui lòng kiểm tra thật kỹ xem tất cả thông tin liên lạc có đúng không. Nếu qúi vị tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong số điện thoại hay email của mình, vui lòng cập nhật trực tiếp trong Skyward. Để cập nhật bất kỳ thông tin nào khác, vui lòng liên lạc văn phòng trường học của qúi vị để yêu cầu cập nhật.

Điều quan trọng là bạn phải thiết lập / xem lại tài khoản của mình ngay bây giờ vì chúng tôi sẽ gửi thông tin về Mẫu Ý định Học sinh sẽ được điền trong Skyward sớm. Chúng tôi muốn đảm bảo tất cả các gia đình có thể truy cập tài khoản để đưa ra quyết định cho mỗi học sinh.

Truy cập tài khoản mới hoặc bị mất

Mỗi phụ huynh / người giám hộ gắn liền với một học sinh đã đăng ký đã được cấp một tài khoản Skyward. Để truy cập tài khoản đó, chúng tôi sẽ cần đảm bảo qúi vị được ủy quyền. Thực hiện việc này bằng cách nhấn vào nút liên kết “Forgot your Login/Password?” (Quên Đăng nhập / Mật khẩu của qúi vị?) để có một email gửi cho qúi vị. Địa chỉ email phải được đính kèm với học bạ của học sinh trong hồ sơ. Từ đó qúi vị có thể tạo một mật khẩu duy nhất cho tất cả các truy cập Skyward trong tương lai.

 

Russian

 

Skyward Family Access

 

Пожалуйста нажмите на ссылку сверху, запишитесь и перепроверьте вашу контактную информацию!

 

Skyward Family Access является нашей системой оповещения учеников, которая содержит важную информацию такую как оценки, посещаемость и другую важную информацию для каждой семьи и ученика. Мы просим, каждого родителя/опекуна пройти в Skyward и создать или проверить вашу учетную запись.

Мы используем контактную информацию в Skyward Family Access, чтобы соединить семьи с различными программами и программным обеспечением, что является крайне необходимо особенно сейчас, когда мы начинаем школьный год удаленно.  Пожалуйста перепроверьте, что вся ваша информация верна.  Если вы найдете ошибки в вашем телефонном номере или имейле, пожалуйста исправьте их прямо в Skyward, для обновления любой другой информации пожалуйста обратитесь в офис школы вашего ученика и попросите внести изменения.  

Это очень важно, чтобы создали/проверили вашу учетную запись сейчас, тк очень скоро мы будем высылать информацию о заполнении Student Intent Form через Skyward. Мы хотим, чтобы все семьи имели возможность зайти в учетную запись, чтобы принимать решения по поводу каждого ученика.

Доступ к новой или утерянной учетной записи

Каждый родитель/опекун прикрепленный к зарегистрированному ученику должен был получить учетную запись в Skyward. Чтобы получить доступ к учетной записи, мы хотим убедиться, что у вас есть разрешение. Чтобы получить его нажмите на ссылку “Forgot your Login/Password?”, тогда мы сможем выслать вам имейл. Имейл адрес, должен быть таким же как в деле ученика. После этого вы можете создать уникальный пароль, чтобы иметь доступ к Skyward в будущем.

 

Amharic

Skyward Family Access


እባክዎን ከላይ ያለውን ማገናኛ (ሊንክ)  ይጫኑ፣ መረጃዎን ያስገቡ፣ እንዲሁም የእርስዎን መረጃ ትክክለኛነት ደግመው ያረጋግጡ 

 

 

 

ስካይዋርድ ፋሚሊ አክሰስ እንደ የተማሪዎች የትምህርት ውጤት ፣ ቀሪ እና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ለተማሪዎችና ወላጆች  የያዘ ነው።  ሁሉም ወላጅ/አሳዳጊ ወደ ስካይዋርድ በመግባት አዲስ አካውንት መክፈት ወይንም የነበራችሁን እንደገና ገብታችሁ መረጃው ትክክል መሆኑን እንድታረጋግጡ እንጠይቃለን። 

በተለይ ትምህርት ሙሉ ለሙሉ በርቀት ለመጀመር በተዘጋጀንበት በአሁን ሰአት ቤተሰቦችን ከተለያዩ ፕሮግራሞች ጋር ለማገናኘት የምንጠቀመው ስካይዋርድ ፋሚሊ አክሰስ ላይ ያለውን መረጃ ነው።እባክዎን ሁሉም መረጃ ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ። የስልክ ቁጥርዎ ወይንም ኢሜይልዎ ላይ ስህተት ካለ እዛው ስካይዋርድ ላይ ያስተካክሉ ። ሌላ ማስተካከያ ካለዎት የትምህርት ቤቱን ቢሮ ያነጋግሩ።

በቅርቡ የተማሪዎች ፍላጎት ቅጽ (Student Intent Form) በስካይዋርድ እንዲሞሉ ስለምንልክ አካውንታችሁን አሁኑኑ መክፈት ወይንም መረጃው ትክክለኛነቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ለእያንዳንዱ ተማሪ ውሳኔ ለመስጠት ቤተሰብ አካውንቱን መክፈትና መጠቀም መቻሉን ማረጋገጥ እንፈልጋለን።

አዲስ ወይንም የጠፋ አካውንትን የተመለከተ

ሁሉም የተመዘገበ ተማሪ ያለው ወላጅ/አሳዳጊ የስካይዋርድ አካውንት ተሰጥቶታል። ያንን አካውንት ለመጠቀም ፈቃድ ማግኘትዎን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። “Forgot your Login/Password?” የሚለውን በመጫንና ኢሜይል እንዲላክልዎት በማድረግ ይህንን ያረጋግጡ። የኢሜይል አድራሻው የተማሪው መዝገብ ላይ ካለው ጋር መመሳሰል አለበት። ከዛ በኋላ ለወደፊት ስካይዋርድን ለመጠቀም የሚያስችልዎ ልዩ የይለፍ ቃል (password) መፍጠር ይችላሉ። 

 


Korean

 

Skyward Family Access

 

위의 링크를 클릭하고, 로그인하고, 연락처 정보를 다시 확인하십시오!

 

학생 정보 시스템의 Skyward Family Access는 성적, 출석 및 기타 각 가정과 학생에게 중요한 정보들을 포함하고 있습니다. 각 학생의 부모/보호자는 Skyward에 접속하여 계정을 만들거나 기존의 계정을 확인하시기 바랍니다.

저희는 Skyward Family Access 내의 연락처 정보를 이용하여 가족들을 다양한 프로그램과 소프트웨어와 연결하는데, 정확한 연락처는 수업이 온라인으로만 진행되는 상황에서 그 어느 때보다 중요할 것입니다. 모든 연락처 정보가 올바른지 다시 한 번 확인해 주십시오. 여러분의 휴대전화 혹은 이메일에 오류가 있는 경우 Skyward에서 직접 수정하시고, 그 외의 다른 정보들을 바꾸려면 학생의 학교 사무실에 정보 수정을 요청하시기 바랍니다.

Skyward에서 작성하게 될 Student Intent Form (학업 지속 양식)에 대한 안내를 조만간 보낼 예정이기 때문에 여러분이 지금 바로 계정을 만들거나/검토하는 것이 중요합니다. 모든 가정이 각 학생에 대한 결정을 내릴 수 있도록 계정에 접속할 수 있기를 바랍니다.

신규 계정 또는 분실 계정 접속

등록된 학생과 연결된 각 부모/보호자에게는 Skyward 계정이 제공됩니다. 해당 계정에 접속하려면, 여러분이 승인되었는지 확인해야 합니다. “로그인/비밀번호를 분실하셨나요?” 링크를 클릭하여 이메일을 받아 승인 절차를 거치면 됩니다. 이메일 주소는 학생의 파일에 있는 기록과 연결되어야 합니다. 이제 여러분은 이후의 Skyward 접속에 사용될 고유한 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

 

Mandarin

 

Skyward Family Access

 

请点击以上链接,登录,然后仔细检查联系信息!

 

我们学生信息系统中的“Skyward Family Access”,其中包含重要信息,例如成绩,出勤率以及每个家庭和学生的其他重要信息。我们要求每位家长/监护人去Skyward设置或查看您的帐户。

我们使用Skyward Family Access中的联系信息将家庭与不同的程序和软件联系起来,这将比以往任何时候都更加重要,因为我们将完全在线学习。请仔细检查所有联系信息是否正确。如果您发现自己的电话或电子邮件有任何错误,请直接在Skyward中进行更新;如果要更新其他任何信息,请您联系学生所在的学校办公室请求更新。

请务必立即设置/查看帐户,这一点很重要,因为我们将尽快发送有关学生意向表“Student Intent Form”的信息,该表格要在Skyward中填妥。我们希望确保所有家庭都能访问帐户,以便为每个学生做出决定。

新的或丢失账户

每位注册学生的父母/监护人都有一个Skyward帐户。为了访问该帐户,我们需要确保您已被授权。请通过点击“忘记您的登录名/密码?Forgot your Login/Password?”来执行此操作,然后您会收到一封电子邮件。该电子邮件地址必须附加到学生的记录中。在此,您可以为以后的所有Skyward访问创建独特的密码。 

 

Arabic

Skyward Family Access

 

 

 

يرجى الضغط على الرابط أعلاه و تسجيل الدخول والتحقق من المعلومات !

يحتوي النظام الجديد على معلومات مهمة مثل Skyward Family Access الدرجات , الحضور و معلومات مهمة اخرى لكل عائلة و طالب . نطلب من كل والد أو وصي الدخول و مراجعة حساب الطالب فى Skyward .

سنقوم بربط العائلات ببرامج و نظم مختلفة من خلال Skyward Family Access و التي ستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى عندما نبدأ المدرسة بالتعليم عبر الإنترنت بالكامل . الرجاء التأكد جيدا من صحة جميع المعلومات . إذا وجدت أي أخطاء فى هاتفك أو بريدك الالكتروني , يرجى إجراء تحديثات مباشرة فى Skyward أو الطلب من مكتب المدرسة لعمل التحديثات .
من المهم أن تقوم بإعداد / مراجعة حسابك الآن حيث سنرسل معلومات حول نموذج هدف الطالب ليتم استكمالها فى Skyward قريبا .نود التأكيد أن جميع العائلات قادرة على استخدام هذا النظام و الوصول الى الحسابات من اجل اتخاذ قرارات لكل طالب .

الحساب الجديد أو المفقود
تم منح حساب Skyward لكل من الوالد / ولي الأمر المرتبط بالطالب المسجل للوصول الى هذا الحساب , نحتاج أن نتاكد أنك مخول . قم بالضغط على " هل نسيت تسجيل الدخول / كلمة المرور ؟ " رابط لارسال ايميل لك . يجب إرفاق عنوان الايميل بسجل الطالب فى الملف . و من هناك يمكنك إنشاء كلمة مرور للدخول فى Skyward .