Skip To Main Content
Edmonds School District

Back-to-School Fair Vietnamese

Hội chợ Trở lại Trường

Liên minh Trở lại Trường: Hỗ trợ các gia đình trong những lúc cần thiết bằng cách cung cấp đồ dùng học tập miễn phí cho học sinh của Học khu Edmonds.
Các gia đình phải đăng ký vào lớp mẫu giáo đến lớp mười hai của năm học 2023-2024 trong Học khu Edmonds để tham gia.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ chỉ có thể nhận đồ dùng của mình vào thời gian và địa điểm này.
Một người trong học khu sẽ gọi và / hay gửi email cho qúi vị để xác nhận sự đặt trước của qúi vị

Đăng ký trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 - Trực tuyến Hoặc gửi biểu mẫu qua thư đến:

Edmonds School District
Attn: Back to School Consortium
20420 68th Ave West
Lynnwood WA 98036
 

câu hỏi
425-431-1454 
familysupport@edmonds.wednet.edu