• Select a School
Schools & Translation

Website Redesign to Launch Summer 2021

Website Redesign to Launch Summer 2021
Posted on 03/15/2021

The Communications and Technology teams are launching a project to update the district and school website templates.


District and school web pages are a primary communication tool for staff and families and during the 2020 calendar year, the district website received more than 2.8 million page views.


The website redesign project will directly align with district priorities: Equity, Engagement and Excellence. We are committed to creating a website experience that is accessible for people with disabilities, provides language translation capabilities, and uses a mobile-first design approach.


The final design of the website will be based on user feedback with information gathered through surveys, usability testing, and website analytics. We will prioritize engagement with community members, staff, and students and families furthest from educational justice.


Please take the time to give feedback on our websites through the feedback form: Website Redesign FeedbackLanzamiento del nuevo diseño de los sitios web en el verano de 2021

El equipo del departamento de Comunicaciones y Tecnología están lanzando un proyecto para actualizar los formatos de los sitios web del distrito y de las escuelas.

Las páginas web del distrito y de las escuelas son una herramienta de comunicación primordial para el personal y las familias y durante el año calendario 2020, el sitio web del distrito recibió más de 2.8 millones de visitas.

El proyecto de rediseño de los sitios web se alineará directamente con las prioridades del distrito: Equidad, Compromiso y Excelencia. Nos comprometemos a crear una experiencia que sea accesible para las personas con discapacidades, proporcione la capacidad de traducir a diferentes idiomas y se enfoque primordialmente en un diseño que funcione bien en dispositivos móviles.

El diseño final se basará en los comentarios de los usuarios con información recopilada a través de encuestas, pruebas de lo fácil que es usarlos y un análisis de los sitios web. Daremos prioridad a la participación de los miembros de la comunidad, al personal y a los estudiantes y familias que son los últimos en recibir justicia educativa.

Envíenos su opinión sobre los sitios web a través del formulario de comentarios: Formulario de opiniones sobre los sitios webThiết kế lại Trang mạng để Ra mắt Mùa hè 2021

Các nhóm Truyền thông và Công nghệ đang khởi động một dự án để cập nhật các mẫu trang mạng của học khu và trường học.

Các trang mạng của học khu và trường học là một công cụ giao tiếp chính cho nhân viên và gia đình và trong năm dương lịch 2020, trang mạng của học khu đã nhận được hơn 2.8 triệu lượt xem.

Dự án thiết kế lại trang mạng sẽ phù hợp trực tiếp với các ưu tiên của học khu: Bình đẳng, Tham gia và Xuất sắc. Chúng tôi cam kết tạo ra một trải nghiệm trang mạng trong đó người khuyết tật có thể truy cập được, cung cấp khả năng dịch ngôn ngữ và dùng phương pháp thiết kế ưu tiên cho thiết bị di động.

Thiết kế cuối cùng của trang mạng sẽ dựa trên phản hồi của người dùng với thông tin thu thập được thông qua các cuộc khảo sát, kiểm tra khả năng sử dụng và phân tích trang mạng. Chúng tôi sẽ sắp ưu tiên tham gia với các thành viên cộng đồng, nhân viên, học sinh và gia đình xa nhất từ sự công bằng giáo dục.

Vui lòng dành thời gian để đưa ra phản hồi trên các trang mạng của chúng tôi thông qua mẫu phản hồi: Phản hồi Thiết kế lại Trang mạng


2021 여름에 시작하는 웹사이트  재설계

통신과 기술협력팀은 학군과 학교 웹사이트 템플릿을 개선하기 위한 프로젝트를 시작합니다.

학군과 학교 웹페이지는 직원과 가족들에게 주된 통신도구이며 2020 학년중에 학군 웹사이트 페이지를 28백만번 이상 방문했습니다.

웹사이트 재설계 프로젝트는 학군의 우선사항에 맞추어 조정할 것입니다: 공평, 관심, 그리고 뛰어남. 우리는 장애인 이용이 가능하며, 언어 번역 능력이 있으며, 모바일 우선 설계 접근법을 사용하는 웹사이트 경험을  만드는데 전념하고 있습니다.

웹사이트의 최종 설계는 설문조사, 유용성 검사, 그리고 웹사이트 분석 정보를 통해 모은 정보와 함께 사용자의 피드백을 토대로 것입니다. 우리는 교육적 공평성에서 가장 지역사회 구성 , 직원, 학생, 그리고 가족들과의 관계를 우선순위로 것입니다. 우리 웹사이트에 피드백 양식을 통해서 시간을 내셔서 의견을 주십시요: Website Redesign Feedbackإعادة تصميم الموقع لبدء صيف 2021

 

تطلق فرق الاتصالات و التكنولوجيا مشروعا لتحديث قوالب الموقع الالكتروني ( ويب سايت) المنطقة التعليمية والمدرسة .

 

تعد صفحات الويب الخاصة بالمنطقة و المدرسة اداة اتصال اساسية للموظفين و العائلات و ذلك خلال العام 2020 , حيث تلقى موقع المنطقة التعليمية أكثر من 2.8 مليون مشاهدة الصفحة .

 

سيتوافق مشروع إعادة تصميم موقع الويب سايت بشكل مباشر مع أولويات المنطقة التعليمية; المساواة , المشاركة و التمييز . نحن ملتزمون بإنشاء تجربة موقع الكتروني ويب سايت يمكن الوصول إليه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير إمكانات الترجمة اللغوية و تستخدم نهج التصميم الأول للهاتف المحمول .

 

سيعتمد التصميم النهائي للموقع الالكتروني على ملاحظات المستخدم مع المعلومات التي تم جمعها من خلال الاستطلاعات و اختبار قابلية الاستخدام و تحليلات الموقع . سنعطي الاولوية للمشاركة مع اعضاء المجتمع و الموظفين و الطلاب و الاسر البعيدة عن العدالة التعليمية .

 

يرجى أخذ الوقت الكافي لتقديم ملاحظات على مواقعنا الإلكترونية من خلال نموذج التعليقات :

 ملاحظات إعادة تصميم الموقع

Website Redesign Feedback

 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.
  • Login
  • divViewSubPages divViewSubPages