• Select a School
Schools & Translation

Life-Threatening Conditions

Life Threatening Conditions
Posted on 08/07/2018

A student with a Life Threatening condition is required to comply with the state law (RCW 28A.210.320) before they can attend school. These are legal requirements put in place to protect your student’s health and safety.  The school will require the 3 items listed below for your student to start school.

 • Nursing Care Plan
 • If needed, Health Care Provider Orders for Medication/Equipment, Medication Authorization forms.
 • If needed, Medication and/or equipment as needed to support the health condition.

These 3 essentials items must be delivered to your student’s school on or before Tuesday, August 21st in order to guarantee that your student will be able to start on the first day of school.  If these items are presented after August 21st, due to process time needed to establish a school health plan the student is not guaranteed to start on the first day of school.

 

Forms can be found on the District website under “Forms for Parents” - Health.

 If you have further questions call your School’s main office on or after August 8th.

 Thank you.

Edmonds School District Health Services

Estimadas familias,

No podemos almacenar medicamentos durante las vacaciones de verano. Si su estudiante tiene medicinas en la escuela, recuerden venir a recogerlas a más tardar el 21 de junio del año en curso. 

Para asegurarnos que su hija(o) tenga un comienzo saludable y seguro para el ciclo escolar 2018-2019, hay algunas cosas que necesitaremos de usted para el 21 de agosto. 

 • Medicamentos con etiquetas de la farmacia
 • Formulario de consentimiento de administración de medicamentos firmada por la madre/padre y el doctor que prescribió la receta.

Cualquier medicamento traído a la escuela ya sea con receta o sin receta, debe tener un formulario médico firmado archivado en la escuela.  Éste será enviado por correo electrónico (email) o correo postal.

Sabemos que todavía faltan unos meses para el regreso a clases, pero queríamos dar suficiente tiempo para que nos entreguen estas cosas. Si tienen dudas o preocupaciones, tienen hasta el 20 de junio para llamar a la escuela. Las oficinas reabrirán el 8 de agosto.   

Gracias.

Servicios de Salud del Distrito Escolar de Edmonds.

제목란:  생명을 위협받는 상황에 있는 학생들

가족에게,

저희가 여름방학동안 은  의약을 간직할수 없으므로, 만일 귀 학생이 학교에  의약을 두었으면 , 금년 6월21일까지 귀 자녀의 의약을 꼭 가져갈것을 기억하세요.  2018-2019년 학년도에도 건강하고 안전하게 시작할것을 확인하시려면, 학년도를 올바르게 시작하려면 8월21까지 귀하로 부터  다음사항이 필요합니다.

*  약국상표가 있는  의약

* 학부모의 싸인과  주치의의 처방전이 첨부된  의약 관리 허락서류

학교에 가져온 의약은, 처방약이건  아니건 간에, 해당 학교에 서 싸인한 건강서류가  파일이 되어야 하며 이메일이나 우편으로 보내질것입니다.

학교 시작일이 몇달 남았지만, 이 물건들이 우리에게 보내지도록 충분한 시간을 드리는 것입니다.  만일 질문이나 우려사항이 있으시면, 귀 학생이 다니는 학교 사무실로 6월20일까지 연락바랍니다.  학교 사무실은 8월8일 다시 열게됩니다.

감사합니다.

에드먼즈 학군 건강 서비스

Уважаемые Семьи,

У нас нет возможности хранить лекарственные препараты в школе во время летних каникул, если лекарства вашего ученика находятся на территории школы, пожалуйста заберите их до 21 июня этого года.  

Чтобы удостовериться, что начало 2018-2019 учебного года будет безопасным для здоровья вашего ученика, и чтобы ваш ученик мог начать учебный год правильно вам необходимо принести следующие вещи до 21 августа.

 • Лекарство с аптечной этикеткой
 • Форма согласия приема лекарственных препаратов подписанная одним из родителей и доктором, который выписал рецепт

 

Любое принесенное в школу лекарство, безрецептурное или рецептурное, должно иметь подписанную медицинскую форму, прикреплённую к школьному делу. Вы можете прислать эту форму по электронное или по регулярной почте.

Я понимаю, что до начала учебного года остается еще несколько месяцев, но мы хотели дать вам достаточно времени для того, чтобы вы могли предоставить нам эти вещи. Если у вас есть вопросы или опасения, звоните в главный офис школы вашего ученика до 20 июня. Главный офис возобновит свою работу 8 августа.

Спасибо.

Служба Охраны Здоровья Эдмондского Школьного Округа

Các gia đình thân mến,

Chúng tôi không thể cất giữ thuốc trong kỳ nghỉ hè, nếu con bạn có thuốc tại trường, hãy nhớ lấy thuốc cho học sinh vào ngày 21 tháng 6 năm nay.  

Để đảm bảo rằng con bạn có một khởi đầu lành mạnh và an toàn cho năm học 2018-2019, có một vài điều chúng tôi sẽ cần từ bạn trước ngày 21 tháng 8 để bắt đầu năm học cho đúng. 

 • Thuốc có nhãn hiệu thuốc
 • Giấy chấp thuận quản lý thuốc có chữ ký của phụ huynh và bác sĩ chuyên khoa chăm sóc sức khỏe

Bất kỳ loại thuốc nào được đưa vào các trường học cho dù được kê toa hay không kê toa, cần phải có một mẫu đơn y tế có chữ ký trong hồ sơ của nhà trường. Chúng sẽ được gửi qua email hoặc thư bưu điện.

Tôi biết việc bắt đầu đi học là một vài tháng nữa, nhưng chúng tôi muốn cho bạn đủ thời gian để có được những món này cho chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại, vui lòng gọi cho văn phòng tại trường học sinh của bạn trước ngày 20 tháng 6. Các văn phòng sẽ mở cửa làm việc lại vào ngày 8 tháng 8.   

Cảm ơn bạn.

Dịch vụ Y tế Học khu Edmonds

الي كل الأهالي الأعزاء :

نحن غير قادرين عاي تخزين الأدوية خلال العطلة الصيفية .اذاكان لدي طلابك أدوية في المدرسة .يرجي تذكر التقاط الأدوية طلابك بحلول عشرون لشهر يونيو من هذا العام الدراسي .


لضمان ان يبدأ طفلك في بداية العام الدراسي لسنة ٢٠١٩-٢٠١٨ بالصحة والسلامة فهناك بعض الأشياء التي سنحتاجها منك بحلول شهر اغسطس واحد وعشرين لبدء العام الدراسي الصحيح .

• تكون الأدوية مغلفة باسم الصيدلية .

• تكون الادوية مع موافقة الادارة وتوقيع نموذج من أولياء الأمور ووصفة اخصائي الرعاية الصحية .


اي دواء يتم إحضاره الي المدارس سواء كان مصحوبا بالوصفة الطبية او بدون وصفة طبية يجب ان يكون موقعا في ملفات الخاصة بالأدوية للمدرسة.سواء تم إرساله عبر البريد الالكتروني او البريد العادي .


اعلم ان بداية المدرسة هي بعيدة ببضعة أشهر ،لكننا أردنا منحك ما يكفي من الوقت لإيصالها إلينا .اذا كان لديك اي أسئلة او استفسارات .يرجي الاتصال بالمكتب الرئيسي لمدرسة طلابك .وذلك في عشرون من شهر يونيو  كما ستكون اعادة فتح المكاتب الرئيسيّة أعمالها في ثمانية لشهر اغسطس .


                                شكرًا

                             الخدمات الصحية في مقاطعة مدارس ايدمندز 


Website by SchoolMessenger Presence. © 2022 Intrado Corporation. All rights reserved.
 • Login
 • divViewSubPages divViewSubPages